نظامي(نظم3)

سه شنبه ها 10:00 - 08:00

مثنوي1(نظم4)

سه شنبه ها 10:00 - 08:00

اخلاق اسلامي

سه شنبه ها 15:30 - 13:30

زبان عمومی

شنبه ها 15:30 - 13:30
سه شنبه ها 15:30 - 13:30

تفسیر ترتیبی قرآن 2

شنبه ها 15:30 - 13:30
سه شنبه ها 15:30 - 13:30

تربيت بدني 1

سه شنبه ها 19:30 - 17:30