کارگاه قرائت و ترجمه قرآن1

شنبه ها 10:00 - 08:00
یکشنبه ها 15:30 - 13:30

ادبيات فارسي عمومي

شنبه ها 10:00 - 08:00
یکشنبه ها 12:00 - 10:00

مهارتهاي آموزش و ترويج قرآن


شنبه ها 15:30 - 13:30
دوشنبه ها 12:00 - 10:00

تفسير ترتيبي قرآن 2

شنبه ها 10:00 - 08:00
سه شنبه ها 15:30 - 13:30