تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1-99

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1-99

دانشجویان گرامی میتوانید تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1-99 را از لینک زیر دانلود نمایید.

تقویم_آموزشی_991.pdf

چارت آموزشی ادبیات فارسی ورودی 1393

چارت آموزشی ادبیات فارسی ورودی 1395

چارت آموزشی علوم قرآن و حدیث ورودی 1395

چارت آموزشی علوم قرآن و حدیث ورودی 1393

چارت آموزشی رشته زبان انگلیسی