قابل توجه متقاضيان تكميل ظرفيت

قابل توجه متقاضيان تكميل ظرفيت

قابل توجه متقاضيان تكميل ظرفيت (پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي) بهمن 98 رشته مترجمي زبان انگليسي
 - پذيرش مدارك تا 20 دي ماه
- 20-30 دي ماه بررسي مدارك  
- بهمن ماه اعلام نتايج توسط سازمان سنجش

چاپ