اردوی زیارتی مشهد مقدس

اردوی زیارتی مشهد مقدس

دانشجویان دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان امسال هم مانند سالهای گذشته در آغاز سال تحصیلی در تاریخ دوم آبان به اردوی مشهد مقدس اعزام شدند. 

 


چاپ