body{ font-family: IranianSans; }

به مناسبت روزجهانی غذابسیج دانشجویی دانشگاه حضرت نرجس(س) روز سه شنبه25مهرماه مسابقه باعنوان آشپزی دانشجویی ویژه دانشجویان برگزارنمود

وداوری این مسابقه رامعاونت فرهنگی واساتید دانشگاه برعهده داشتند ودرپایان به ن7فرات برگزیده این مسابقه جوایزی اهداگردید.

photo5996554462057048698
photo5996554462057048694
photo5996554462057048696
photo5996554462057048697
photo5996554462057048697
photo5996554462057048695
photo5996554462057048696
photo5996554462057048694