body{ font-family: IranianSans; }

پس از برگزاری برنامه های متنوع و شاد، به دانشجویان نمونه دانشگاه لوح تقدیر اهدا گردید و در پایان مراسم به دانشجویان فارغ التحصیل سه رشته، علوم قرآن و حدیث، مترجمی زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی لوح یاد‌بود تقدیم گردید.