body{ font-family: IranianSans; }

انتخابات انجمن های علمی دانشگاه در آبان ماه برگزار شد ومنتخبین دانشجویان با عنایت به حضرت حق شروع به فعالیتهای فرهنگی نمودند.با آرزوی موفقیت برای این دوستان عزیز اسامی ایشان به شرح ذیل معرفی می گردد .

زیر مجموعه ها