body{ font-family: IranianSans; }

در آغاز مراسم سرکارخانم محمدی مدیر فرهنگی دانشجویی دانشگاه ضمن خیر مقدم به خانواده محترم دانشجویان این دانش‌آموختگی را به دانشجویان تبریک عرض نمودند.

پس از برگزاری برنامه های متنوع و شاد، به دانشجویان نمونه دانشگاه لوح تقدیر اهدا گردید و در پایان مراسم به دانشجویان فارغ التحصیل سه رشته، علوم قرآن و حدیث، مترجمی زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی لوح یاد‌بود تقدیم گردید.