گرامیداشت روز استاد در دانشگاه حضرت نرجس(س) رفسنجان