تقویم و چارت آموزشی رشته های دانشگاه

تقویم و چارت آموزشی رشته های دانشگاه

دانشجویان گرامی می توانند تقویم و چارت آموزشی رشته خود  را از لینک زیر دانلود نمایند.

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی

 چارت رشته زبان انگلیسی

چارت درسي علوم قرآن و حدیث

چارت زبان و ادبیات فارسی

 


چاپ