اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام

 ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روزاﻧﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﭙﺲ ﭘﺬﯾﺮش از ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ورﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

 ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روزاﻧﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﭙﺲ ﭘﺬﯾﺮش از ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ورﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.(ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي: ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ- رﻣﺰ ورود:ﮐﺪﻣﻠﯽ)

ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﭙﺲ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ از دروس وزﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ آن اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ روزاﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ را درﻗﺴﻤﺖ اﺳﮑﻦ ﻣﺪارك ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎ (ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎزي) از دوﺷﻨﺒﻪ 19 آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ واﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده ا ﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﻘﺺ ﻣﺪرك داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮش (ﯾﺎدداﺷﺖ) ﻋﻼم ﻧﻘﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮوع ﮐﻼﺳﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه (ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دارای_شماره_دانشجویی.pdf

بدون_مدرک.pdf

 


چاپ