حکم انتصاب خانم دکتر زینب شیخ حسینی

حکم انتصاب خانم دکتر زینب شیخ حسینی

جناب آقای دکتر محمد اناری عباسی نژاد ریاست دانشگاه حضرت نرجس(س) طی حکمی خانم دکتر شیخ حسینی را به معاونت آموزشی و دانشجویی منصوب کردند.

 


چاپ