اطلاعیه تکمیل اطلاعات ویژه دانشجویان جدیدالورود

اطلاعیه تکمیل اطلاعات ویژه دانشجویان جدیدالورود

قابل توجه دانشجويان ورودي 1399 لطفا جهت تكميل ورود اطلاعات فرم هاي مربوطه را از اينجا دانلود و پس از تكميل در قسمت *اسكن مدارك* بارگذاري كنيد

جهت برطرف کردن نواقص پرونده ; با ورود به سامانه (نام کاربری : شماره دانشجویی کلمه عبور : کدملی) صحه اجبار ورود اطالعات پایه برای شما باز خواهد شد "مشخصات شناسنامه ای "را بررسی ودرصورت درست بودن ثبت را بزنید سپس گزینه" اسکن مدارک" را انتخاب نمایید ابتدا کلیه قسمتها را چک نموده واگر مدرکی را بارگذاری ننموده ویا اشتباه بارگذاری نموده اید لطفا با دقت مدارک را اسکن وجایگزین نمایید.)کپی همه صفحات شناسنامه- کپی کارت ملی- اصل مدرک دیپلم-اصل مدرک پیش دانشگاهی- کارنامه دیپلم کارنامه –تاییدیه دیپلم- فرم حراست فرم شماره 1 فرم شماره 4و5 -بفیه فرمهای سنجش (در صورتی که شامل شما می شود (( کلیه فرمهای سنجش بر روی سایت گذاشته شده است که می توانید فرم مربوط به خودتان را دانلود نمایید وپس از پر کردن فرم واسکن مجدد آن در قسمت اسکن مدارک آپلود نمایید . کارنامه باید کارنامه پایان تحصیالت ودارای ستون نمرات نهایی ودارای عکس -مهر- امضا وتمبر باشد. بعد از بارگذاری مدارک به صفحه اصلی بروید (صفحه اجبار ورود اطالعات) و قسمت "مرحله نهایی" را انتخاب نمایید و دکمه ارسال جهت بررسی را انتخاب نمایید. خواهشمند است در ارسال مدارک نهایت دقت را به عمل آورید . الزم به ذکر است کلیه مدارک ثبت نام تا تاریخ 03 دیماه 99 به آدرس رفسنجان –بلوار والیت – دانشگاه حضرت نرجس (س)- واحد آموزش کدپستی 7711114447 ارسال گردد نوشتن نام ونام خانوادگی دانشجو و رشته تحصیلی بر روی پاکت الزامی است . از فرستادن اصل شناسنامه وکارت ملی خودداری فرمایید .

f3.pdf

f4.pdf

f8.pdf

f18.pdf

f41.pdf

form1.pdf

form7.pdf

form9.pdf

form11.pdf

form15.pdf

form16.pdf

form_herasat.pdf


چاپ