حضورمدیر کل محترم حوزه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و ریاست محترم دانشگاه ولیعصر (عج) در دانشگاه حضرت نرجس (س)

حضورمدیر کل محترم حوزه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و ریاست محترم دانشگاه ولیعصر (عج) در دانشگاه حضرت نرجس (س)

با حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیر کل محترم حوزه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری وجناب آقای دکتر رنجبر کریمی ریاست محترم دانشگاه ولیعصر (عج) و ریاست و مسئولین دانشگاه حضرت نرجس (س)جلسه ای در روز جمعه سوم دیماه در محل دفتر ریاست دانشگاه ولیعصر (عج) تشکیل ودر خصوص مسائل پیش روی دانشگاه نرجس (س) بحث و تبادل نظر گردید .

با حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیر کل محترم حوزه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری وجناب آقای دکتر رنجبر کریمی ریاست محترم دانشگاه ولیعصر (عج) و ریاست و مسئولین دانشگاه حضرت نرجس (س)جلسه ای در روز جمعه سوم دیماه در محل دفتر ریاست دانشگاه ولیعصر (عج) تشکیل ودر خصوص مسائل پیش روی دانشگاه نرجس (س) بحث و تبادل نظر گردید .در این جلسه راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود و پیشبرد توسعه های کمی و کیفی مورد بررسی و پیگیری های لازم صورت پذیرفت .

همچنین در روز شنبه چهارم دیماه جناب آقای دکتر رنجبر کریمی ریاست محترم دانشگاه ولیعصر (عج) با حضور در دانشگاه نرجس (س)از قسمتهای مختلف دانشگاه بازدید و در جلسه ای که با حضور اعضای هیات علمی و کارکنان این دانشگاه تشکیل گردید ،شرکت نمودند و در این جلسه تعدادی از اعضا دغدغه هاو موضوع های مرتبط با دانشگاه را مطرح ودر نهایت جناب آقای دکتر رنجبر کریمی قول مساعدت و پیگیری همچون گذشته برای برگشت و استقلال دانشگاه را دادند و همچنین مقرر شد در جلساتی که بصورت هفتگی در دانشگاه تشکیل خواهد شد شرکت نمائید .

IMG 0982IMG 0982IMG 0982IMG 0982IMG 0982IMG 0982


چاپ