Image
مهدی اسمعیلی صدرابادی سمت: هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث 
دکتری رشته علوم قرآن و حدیث
Image
افسانه حسن‌زاده دستجردیسمت: هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 
دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی- استادیار
Image
سرکار خانم فاطمه زندسمت: عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی
Image
زینب شیخ حسینیسمت: هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 
دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی
Image
رضا غفوری سمت: عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی-دانشیار
Image
محدثه مقیمی نژاد داورانیسمت: عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دکتری رشته تفسیر تطبیقی- استادیار
Image
محبوبه یزدان پناهسمت: عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دکتری رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی