رزومه  فاطمه زند (2)

es

بسمی تعالی

رزومه  فاطمه زند

نام دانشگاه محل تحصیل در دوره تحصیل در مقطع ارشد

دانشگاه شهید باهنر کرمان.

رشته تحصیلی

مترجمی زبان انگلیسی.

تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی

23/6/1390

سابقه تدریس

90-92 : تدریس دروس تخصصی ترجمه در دانشگاه شهید باهنر کرمان.

        

90-92 : تدریس دروس تخصصی ترجمه در دانشگاه غیر انتفاعی کرمان.

90-92 : تدریس دروس تخصصی و عمومی زبان انگلیسی در دانشگاه غیر انتفاعی افضل کرمانی.

93-99: هیآت علمی دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان.

انتصاب

 1. عضو هیآت علمی اجرایی دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان از تاریخ 6/10/1394.
 2. عضو هیآت علمی در شورای بدوی انضباطی دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان از تاریخ 9/9/1394

تبدیل وضعیت

تاریخ تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی 14/09/97، پایه 7.

وضعیت فعلی

از تاریخ 01/06/ 1399مأمور به تحصیل در مقطع دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه  علامه طباطبائی می‌باشد.

دروسی که در مدت فعالیت به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده نرجس توسط نام برده تدریس شده‌است

 1. مبانی نظری ترجمه
 2. اصول و روش ترجمه
 3. ترجمه متون ادبی
 4. ترجمه متون مطبوعاتی
 5. ترجمه اسناد و مکاتبات
 6. ترجمه نوار و فیلم
 7. ترجمه شفاهی (1)،(2)،(3)
 8. ترجمه متون ساده
 9. ترجمه متون پیشرفته
 10. خواندن نثر ساده
 11. فن بیان
 12. ترجمه متون سیاسی
 13. ترجمه متون اقتصادی
 14. خواندن متون مطبوعاتی
 15. دستور زبان انگلیسی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 1. فاطمه زند، فاطمه نظری رباطی (1398).ترجمة زبان مخفی در رما نهای خاطرات یک بچه چلمن و دنیای معرکة تام گیتس. زبان پژوهی. فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی.33 (11)،161-182.
 2. فاطمه زند، افسانه حسن زاده دستجردی، فاطمه زهرا نظری رباطی(1399).ترجمه؛ گونه ای اقتباس(مطالعه موردي: اقتباس سینمایی از رمان آلیس در سرزمین عجایب). فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات معاصر جهان 25(1) ،159-182.
 3. فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی، زینب شیخ حسینی (1398 پذیرش).نقد پسااستعماری با رویکرد تصاحب زبانی در خنده لهجه نداره و ترجمه آن. فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی.
 4. فاطمه زند، مسعود شریفی فر (1393). تـاثیر زبان زنانه و نگرش های فرهنگی-جنسیتی بر ترجمه. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ترجمه. (3)46 ، 143 -165
 5. افسانه حسن زاده دستجردی، فاطمه زند(1398).تجربه مهاجرت در رمان "کارت پستال" از روح انگیز شریفیان. پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران.

6.فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی، زینب شیخ حسینی(1398) نقد فمنیستی رمان نوجوان در خونآشام سیامک گلشیری و ترجمة خونآشام استفنی مه یر.

 1. فاطمه زهرا نظری رباطی، فاطمه زند(1398) بررسی مقابله ای معادل یابی دشواژه ها در فرهنگ های هزاره و آریان پور. فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی.

مقالات چاپ شده در نشریات خارجی

 1. Fateme Zand(2015).Translation of hybrid texts: translator’s strategies and ideologies in translation of Funny in Farsi by Dumas. Asia Pacific Translation and Intercultural Studies. Taylor & Francis.
 1. Fatemeh Zahra Nazari Robati& Fateme Zand (2017)Translation of Taboos: The Absolutely True Diary of a Part-time Indian.  International Journal of Applied Linguistics & English Literature, Australia.

همایش های بین المللی

 1. فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی، زینب شیخ حسینی (15-17 شهریور1396).از ترجمه تا اقتباس: نگاهی به اقتباس سینمایی از کتاب " چارلی و کارخانه شکلات سازی". دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه رازی.
 2. فاطمه زهرا نظری رباطی، فاطمه زند، زینب شیخ حسینی (15-17 شهریور1396). "هنجارهای ترجمه (ماهی سیاه کوچولو) صمد بهرنگی به انگلیسی". دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه رازی.
 3. ، فاطمه زهرا نظری رباطی، فاطمه زند،(26 -28 آبان 1394 )تحلیل گفتمان در خوانش مردانه و زنانه از ترجمه انگلیسی قرآن. سیزدهمین  کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه لرستان.
 4. فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی،(23-25 آذر 1393) ارائه به صورت چکیده. نگاهی دوباره به تصویر زن در سوره نساء و ترجمه های آن. همایش بین المللی ترجمه قرآن کریم دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
 5. فاطمه زهرا نظری رباطی، فاطمه زند ،(23-25 آذر 1393) ارائه به صورت چکیده. بررسی تطبیقی معادل های فارسی و انگلیسی "اساطیرالاولین". همایش بین المللی ترجمه قرآن کریم دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

همایش های داخلی

 1. فاطمه زند، فاطمه زهرا نظری رباطی(14-15مهر 1394)."پدر و دختر در سرزمین هویت های دورگه". دومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد.

چاپ